Hoe verloopt een psychologische behandeling?

Het doel van behandeling is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel mogelijk te verminderen zodat u er minder last van hebt, zodat u weer op eigen kracht verder kunt.

Therapie bestaat uit gesprekken, waarin u uw klachten en problemen bespreekt. De psycholoog / psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u zaken anders te zien, patronen te herkennen, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Uw behandelaar stelt na de intake en voorafgaand aan de behandeling een behandelplan op, waarin afspraken staan over behandeldoelen en de wijze van aanpak. Dat kan cognitieve gedragstherapie, schematherapie of inzichtgevende psychotherapie zijn, EMDR en/of relatie- en gezinstherapie. Ook kunnen online modules (E-Health) worden ingezet als ondersteuning in de behandeling, terugvalpreventie maakt altijd onderdeel uit van de behandeling.

Behandelvormen zoals hierboven genoemd kunnen doorgaans bij alle klachten/stoornissen ingezet worden, soms als volledige behandeling, soms wordt een combinatie gemaakt van (gedeelten van) behandelmethoden. Gedurende uw behandeling evalueren we ook of ambulante behandeling voldoende effectief is voor uw klachten. Indien nodig kan de behandeling geïntensiveerd worden (verwijzing naar meer gespecialiseerde plek, voorbeelden hierin: GGZ Breburg, Psytrec, Viersprong of psychiatrische thuiszorg), soms blijkt psychologische behandeling ‘te zwaar’ ten opzichte van de hulpvraag en kan terugverwezen worden naar de POH GGZ.

U en uw behandelaar evalueren tussentijds de voortgang van de behandeling. Voorafgaand aan, gedurende en aan het einde van de behandeling kunt u het verzoek krijgen om vragenlijsten in te vullen (ROM: Routine Outcome Measurement); hiermee wordt het klachtenbeloop in kaart gebracht en dit is tevens een indicatie over de voortgang van de behandeling. Aan het einde van de behandeling wordt u tevens gevraagd een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Het e-mailverkeer met cliënten verloopt via een beveiligde verbinding (zorgmail).

Uw huisarts wordt –tenzij u aangeeft dit niet te willen- geïnformeerd over de bevindingen en behandelbeloop na de intake en aan het einde van de behandeling. Tussentijds kan, indien nodig, overleg plaatsvinden met de huisarts of andere betrokken professionals. OpenMindggz heeft geen crisisdienst; indien zich binnen kantoortijden een ernstige crisissituatie voordoet, neemt u contact op met de huisarts, bij een ernstige crisis buiten kantoortijden dient u de huisartsenpost te bellen.

Als uitgangspunten vinden behandelingen binnen OpenMindggz plaats volgens de GGZ Zorgstandaarden. Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de cliënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patiënt-journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm aan waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.

Binnen OpenMindggz worden de zorgstandaarden voor angst-, depressieve en persoonlijkheidsstoornissen het meest gebruikt, naast de generieke modules zelfmanagement, arbeid als medicijn, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling van suïcidaal gedrag en e-health. Cliëntversies van deze zorgstandaarden kunt u lezen op www.thuisarts.nl.

E-Health

Waar mogelijk wordt E-health toegevoegd aan de behandeling. E-health betekent digitale zorg en is een verzamelnaam voor alle digitale mogelijkheden die bijdragen aan het verminderen van uw klachten. Denk bijvoorbeeld aan websites met informatie, ondersteuning van uw behandeling door online oefeningen, online contact met lotgenoten via fora, online contact met uw hulpverlener(s), of apps op uw smartphone om aan uw gezondheid te werken. Binnen de praktijk maken we gebruik van de online behandelmodules van Minddistrict, u krijgt dan via een account toegang tot uw eigen werkomgeving. In overleg bekijken we welke module(s) het best passen bij uw aanmeldklachten. Deze modules kunt u vervolgens thuis zelf doorlopen, waarbij het mogelijk is bepaalde onderdelen in de behandelsessie verder toe te lichten, te verdiepen en/of te oefenen met bepaalde vaardigheden.

Onderstaand vindt u enkele verwijzingen naar (zelfhulp) websites/apps die u op eigen gelegenheid kunt bezoeken:

Behandelhulp: dit is een website voor cliënten en hun naasten waar meer informatie is te vinden over bepaalde ziekten / aandoeningen en bevat oefeningen en tips.

Mindfulness-app: gratis van VGZ
Klik hier voor meer informatie.

G-Schema: gratis
Is een eenvoudige app voor iPhone en Android om een Gedachtenschema op te schrijven en uit te dagen. Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.